Математика за кандидат-студенти. Втора част. Алгебра

Цена: 7,20 лв.

Предмет: Математика

Автор: проф. дмн Иван Димовски, проф.Запрян Запрянов, Добрин Николов

Издадена: 2001 г.

ISBN: 954-8155-81-8

Страници: 272

Размер: 70х100/16

Помагалото предлага коментари и анализ на типични грешки, тестове с обосновка, тестове за самостоятелна работа, решени задачи, задачи за самостоятелна работа, като следва структурата на първата част от системата: Математика за кандидат-студенти. Първа част. Геометрия.


Всеки раздел е организиран в следните части, разглеждайки подробно зададената тема:

А – Коментари и анализ на типични грешки
Б – Тестове
В – Решени задачи
Г – Задачи за самостоятелна работа
Д – Отговори на тестове и задачи
1. Квадратни уравнения. Разположение на корените върху числовата ос.
2. Неравенства от втора и по-висока степен. Метод на интервалите.
3. Дробни уравнения и неравенства, съдържащи модули.
4. Доказване на неравнства, съдържащи модули.
5. Ирационални уравнения.
6. Ирационални неравенства.
7. Системи уравнения от втора и по-висока степен.
8. Логаритмични и показателни уравнения.
9. Логаритмични и показателни неравенства.
10. Тъждествени преобразувания на тригонометрични изрази. Тригонометрични тъждества.
11. Тригонометрични уравнения.
12. Тригонометрични неравенства.
13. Прогресии.
14. Числови редици. Математическа индукция.
15. Граница, непрекъснатост и производна на функция.
16. Локални екстремуми.
17. Абсолютни екстремуми – най-голяма и най-малка стойност на функция.
18. Практически задачи за абсолютни екстремуми.

Вижте още