Моята граматика (С букви и картинки)

Цена: 3,96 лв.

Предмет: Български език

Автор: проф. дпн Фидана Даскалова

Издадена: 1997 г.

ISBN: 954-8155-50-8

Страници: 32

Размер: 60x90/8

    Серия „С букви и картинки“  

   Учебното помагало е одобрено от Министерството на образованието и науката със заповед РД № 09-10 47 от 31. 12. 2003 г.

   
Дра­ги ро­ди­те­ли и учи­те­ли,

   Ов­ла­дя­ва­не­то на гра­ма­ти­чния стро­еж на род­ния език от де­те­то в пре­ду­чи­лищ­на въз­раст е про­цес с из­к­лю­чи­тел­но зна­че­ние не са­мо за ре­че­во­то, но и за ум­с­т­ве­но­то му раз­ви­тие. Ако сми­съ­лът на гра­ма­тич­ни­те фор­ми е не­по­ня­тен за де­те­то, то не раз­би­ра и мис­ли­те, из­ка­за­ни в из­ре­че­ни­я­та. За­то­ва раз­ви­ти­е­то и усъ­вър­шен­с­т­ва­не­то на свър­за­на­та реч е поч­ти не­въз­мож­но без ус­во­я­ва­не на гра­ма­тич­ни­те струк­ту­ри. Тъй ка­то вся­ка гра­ма­тич­на фор­ма из­ра­зя­ва ня­как­во об­що зна­че­ние, ка­то се аб­с­т­ра­хи­ра от кон­к­рет­ни­те, раз­би­ра­не­то сми­съ­ла на гра­ма­тич­ни­те зна­че­ния е всъщ­ност про­цес на раз­ви­тие на мис­ле­не­то и ин­те­лек­та. От­тук след­ва и важ­на­та ро­ля на ра­бо­та­та по фор­ми­ра­не на гра­ма­ти­чес­ки пра­вил­на реч у де­ца­та при под­го­тов­ка­та им за учи­ли­ще. Де­те­то, ко­е­то в пре­ду­чи­лищ­на въз­раст не е ус­во­и­ло гра­ма­ти­чния стро­еж на род­ния език, в учи­ли­ще не мо­же да раз­бе­ре или труд­но раз­би­ра връз­ки­те и от­но­ше­ни­я­та меж­ду изу­ча­ва­ни­те яв­ле­ния от дейс­т­ви­тел­ност­та.

   Обик­но­ве­но 5 – 6-го­диш­но­то де­те е нес­по­соб­но осъз­на­то да кон­с­т­ру­и­ра гра­ма­тич­ни­те струк­ту­ри, ко­и­то то ина­че спон­тан­но и ав­то­ма­ти­чно пол­з­ва на­пъл­но пра­вил­но, ко­га­то то­ва не изис­к­ва от не­го спе­ци­ал­но осъз­на­ва­не. Та­зи пси­хо­ло­ги­чес­ка за­ко­но­мер­ност изис­к­ва де­ца­та, осо­бе­но те­зи, на ко­и­то пред­с­тои да пос­тъ­пят в учи­ли­ще, да се обу­ча­ват спе­ци­ал­но на уме­ни­е­то во­ле­во и съз­на­тел­но да об­ра­зу­ват и из­ме­нят ду­ми­те, как­то и да пос­т­ро­я­ват раз­лич­ни ви­до­ве из­ре­че­ния. То­ва е ос­нов­но­то съ­дър­жа­ние на под­гот­ви­тел­на­та книж­ка „Мо­я­та гра­ма­ти­ка“ от се­ри­я­та „С бук­ви и кар­тин­ки“. Не­из­мен­но за ця­ла­та се­рия книж­ки и тук тек­с­тът съп­ро­вож­да кар­тин­ки­те и да­ва въз­мож­ност как­то за до­пъл­ни­тел­но тре­ни­ра­не на „че­те­не­то по илюс­т­ра­ции“, та­ка и за реф­лек­сив­но­то осъз­на­ва­не на гра­ма­тич­ни­те струк­ту­ри.

   Цел­та на под­гот­ви­тел­ни­те книж­ки не е неп­ре­мен­но ус­во­я­ва­не гра­ма­ти­ка­та на ези­ка, ни­то на­у­ча­ва­не на че­те­не­то и пи­са­не­то, ма­кар че при по­ве­че­то де­ца то­ва спон­тан­но ще се по­лу­чи ка­то ре­зул­тат. Ос­нов­но­то е да се за­щи­ти пра­во­то на всич­ки де­ца с раз­лич­ни ум­с­т­ве­ни въз­мож­нос­ти и от раз­лич­на со­ци­ал­на и кул­тур­на сре­да да по­лу­чат въз­мож­но най-доб­рия за тях на­ча­лен „старт“ за учи­ли­ще­то и за ця­лос­т­но­то си по-на­та­тъш­но раз­ви­тие.

   

   Же­ла­ем ви пол­зот­вор­ни ми­ну­ти! 

Вижте още

[profiler]
Memory usage: real: 32768000, emalloc: 32454000
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem